MonstersGameraGyaosBarugonVirasZigraLegionZedusMoviesShowaGameraGamera vs. BarugonGamera vs. GyaosGamera vs. VirasGamera vs. ZigraGamera: Guardian of the UniverseGamera 2: Advent of LegionGamera 3: Incomplete StruggleGamera: The Brave